The ASEAN Way (เพลงประจำอาเซียน)

 
 
"One  Vision, One Identity, One Community"
หนึ่งวิสัยทัศน์  หนึ่งอัตลักษณ์  หนึ่งประชาคม 
กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)
(คลิ๊กอ่าน....)
 
- กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ คลิ๊ก....
- เกร็ดความรู้อาเซียน                       คลิ๊ก....