ครูที่ปรึกษา 3-15 ปี 2552
คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ