2522    - ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้มีความประพฤติดีและได้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม
                                                ของคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาต
 
                                2545    -  ได้รับเกียรติบัตร เป็นครูที่ปรึกษาดีเด่นในการดูุแลช่วยเหลือนักเรียน ของกรมสามัญศึกษา
 
                                2548    -  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง พร้อมโล่ และเงินรางวัล 15,000 บาท
                                                 ในการนำนักเรียนเข้าประกวดดนตรี FOLK SONG ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต
                                                 ของสำนักงานพัฒนาการการกีฬาและนันทนาการ
 
                                2551    -  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท
                                                 ในการนำนักเรียนเข้าประกวดดนตรีสากล  ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต
                                                 ของ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
                                            

                                2553    -  ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ของสหวิทยาเขตวิภาวดี

        
                                2553    -  ได้รับรางวัลครูดีเด่นในด้านการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2553
                                                ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
 

ครูปาริชาติ  วีระพันธุ์ั   

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
  E - mail : Kung_donmuang@hotmail.com