ครูดีเด่นสพม.เขต 2
ครูดีเด่นในด้านการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และคุรุสภา ปีการศึกษา 2553