วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 23101
โดย ครูปาริชาติ วีระพันธุ์
จำนวน 10 ข้อ
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1)
มารยาทที่ไม่เหมาะสมบนโต๊ะอาหาร
    รวบช้อนเมื่ออิ่มแล้ว
    เอาศอกวางบนโต๊ะ
    วางแก้วน้ำเหนือจานข้าวด้านขวามือ
    ตักอาหารให้เพื่อน เมื่อเพื่อนตักไม่ถึง
ข้อที่ 2)
มารยาทที่ควรทำบนรถโดยสาร
    คุยกันเสียงดัง
    พูดจาไม่สุภาพ
    โทรศัพท์ตลอดทาง
    นั่งชิดด้านในเมื่อมาก่อน
   
ข้อที่ 3)
OTOP ย่อมาจากคำว่าอะไร
    ONE TAMBON ONE PRODUCE
    ONE TAMBON ONE PROCESS
    ONE TAMBON ONE PROMOTION
    ONE TAMBON ONE PRODUCT
ข้อที่ 4)
การนำถุงผ้ามาใช้ใหม่ ตรงกับการประหยัดพลังงานข้อใด
    REUSE
    REPAIR
    REDUCE
    RECYCLE
   
ข้อที่ 5)
การปิดน้ำ ปิดไฟ ตรงกับการประหยัดพลังงานข้อใด
    REUSE
    REPAIR
    REDUCE
    RECYCLE
ข้อที่ 6)
ศึกษาและซ่อมคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง ตรงกับการประหยัดพลังงานข้อใด
    REUSE
    REPAIR
    REDUCE
    RECYCLE
   
ข้อที่ 7)
ข้อใดเป็นใยธรรมชาติทั้งหมด
    ฝ้าย ไหม ลินิน ไนลอน
    ฝ้าย ไหม ขนสัตว์ ลินิน
    ฝ้าย ไหม ขนสัตว์ ไนลอน
    ฝ้าย ขนสัตว์ โพลีเอสเตอร์
ข้อที่ 8)
การตากผ้าข้อใดไม่ถูกต้อง และทำให้ผ้ามีอายุการใช้งานไม่นาน
    เสื้อไหมพรม ใส่ไม้แขวนตากแดด
    ผ้าขนหนู ตากบนราวตากผ้า
    ผ้าขาว ผ้าสี แขวนตากในที่ร่ม ลมโกรก
    ผ้าไหม ให้บีบน้ำออก ห้ามบิด แล้วใส่ไม้แขวนตาก
   
ข้อที่ 9)
ข้อใดไม่ถูกต้อง
    การย้าย ต้องแจ้งภายใน 15 วัน
    การเกิด ต้องแจ้งภายใน 15 วัน
    การตาย ต้องแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง
    ทำบัตรประชาชน เมื่ออายุครบ 10 ปี
ข้อที่ 10)
ขั้นตอนสุดท้ายของการทำงาน คือข้อใด
    กำหนดผู้รับผิดชอบ
    เสนอแนะการทำงาน
    ประเมินผลการทำงาน
    รวบรวมข้อมูลและลงมือปฏิบัติ