คณะพญาสัตบรรณ
 

              ประธานที่ปรึกษา                    นางปาริชาติ วีระพันธุ์

              รองประธาน                           นางดวงเนตร ดิษฐลักษณ์            นางขนิษฐา อนุเทียนชัย

              กรรมการ                               นายดิเรก เดชครุธ                       นางสาวยุรารัตน์ พันธุ์ยุรา

                                                            นางอัจฉรา วรกระมล                  นายรังสรรค์ ไตรรัตน์

                                                            นางนุชนาถ จั่นงาม                    นายไพรัตน์ รัตนวงศา

                                                            นายชาญชิต อุณหะชาติ             ว่าที่ ร.ต.มนตรี ผดุงรัตน์

                                                            นายสมภพ พิกุลประยงค์             นางสาวสายพร ขจรคำ

                                                            นางสาวชุติภา ผลผลา                 นายปฐม ศิริเวทิน

                                                            นางอัมรา อินโอภาส                    นางสาวนงนุช ร่วมรักษ์   

                                                            นางสาวริญรภัสร์ โรจน์ศิริพูล        นายสมบูรณ์ จันทร์พงษ์  

                                                            นางสาวจารุณี นิยมญาติ              นางสาวอุษา เทือกสุบรรณ

                                                            นายพงศกร มณีวรรณ                 นางสาวปัญจพร แสนจันทร์

                                                            นายอำนาจ ปาละวงษา                นายธนพล มหากาล

                                                            นางสาวภัทรภร   เปรมปรี             นางสาวสุพิณยา วาปีกัง

                                                            นางสาวสุกัญญา รุจิธรรม             นางสาวอรอุมา ไชยวิสูตร

                                                            นางสาวเกษณี ชื่นแดง

 

              หัวหน้าคณะ                             นางสาวยุพรัตน์ นิคม (เบนซ์)                   ม.5/10

              รองหัวหน้า                               นางสาวภารดี โภคสมบัติ (ตอง)                ม.5/1

              เหรัญญิก                                 นางสาวขวัญปทุม เลิศไพบูลย์ธนา (ขวัญ)  ม.5/10

              ประชาสัมพันธ์                         นางสาวกนกพร บุตรรักษี (นก)                  ม.5/1   

              เลขานุการ                               นางสาวชัญญานุช วงษ์ศรีแก้ว (แบมบี้)    ม.5/1   
 
ชมภาพทั้งหมด.....
 
 
ลีดสีเขียว ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง                พญาสัตบรรณ_ราหูอมจันทร์ (บ่าย)